PREÀMBUL

La salut democràtica d’una nació depèn, en bona mesura, de la qualitat ètica dels seus ciutadans i dels seus representants polítics. L’enfortiment de les institucions polítiques i la seva credibilitat depèn de molts factors, però, substancialment, de la confiança que siguin capaces de generar a la ciutadania.

Aquesta confiança es guanya amb bones pràctiques, a través de l’exercici de virtuts cíviques, que anomenarem republicanes. L’honestedat, la lleialtat, la veracitat, l’exemplaritat, l’austeritat i la capacitat de servei són actituds bàsiques que tots els ciutadans reconeixen com a valuoses, independentment de les opcions polítiques que legítimament defensin. Només si aquests valors són respectats en l’exercici democràtic, la ciutadania serà capaç de reconèixer aquest noble ofici i aquest noble servei i valorar-lo com li correspon.

El digne exercici de la política, entès com a servei a l’interès comú, exigeix uns actors que atresorin els valors fonamentals de la vida democràtica, entre els quals cal destacar l’equitat, la tolerància, l’esperit de diàleg i la participació.

La nostra coalició fonamentada en l’esperit de l’U d’octubre de 2017 es presenta com una organització política de rang unitari, plural i democràtic, compromesa de forma pacífica i democràtica amb la República Catalana, com a garant d’un futur més pròsper, socialment just, benestant i un horitzó de llibertat complert.

L’activitat política ha de vetllar per no causar mals a altri, ha de cercar, en tot moment, el bé comú, respectar l’autonomia de les persones i de les organitzacions de la societat civil i practicar l’equitat evitant sempre de caure en qualsevol forma de discriminació arbitrària. Perquè la convivència social sigui ordenada i fructífera, tota persona ha de comportar-se d’acord amb certs principis ètics i socials; a més a més, hi ha principis que són específics per la tasca de polític.

 

 • Justícia: Consisteix en una actuació que no discrimina de manera arbitrària ningú,
  que dóna a cadascú el que li correspon i cerca en tot moment la defensa de l’equitat.
 • Respecte: Consisteix en tractar amb atenció i consideració totes les persones i
  institucions, sense perjudicis ni discriminacions, amb tota la dignitat que els
  correspon.
 • Vocació de Servei: Rau en tenir una actitud de disposició envers els ciutadans
  d’acord amb les responsabilitats específiques pròpies del polític, però també amb una visió de conjunt de les necessitats de la societat.
 • Responsabilitat: Consisteix en assumir les conseqü.ncies legals i morals de les
  accions i omissions passades i presents, estant disposat a donar compte d’elles i a
  posar els mitjans raonablement necessaris per atendre les seves decisions presents i futures.
 • Honradesa: Significa actuar de manera justa, recta i íntegra, adequant la seva
  paraula i la seva conducta al que considera en cada moment que és correcte, sense obtenir avantatges indegudes pel treball que desenvolupa i utilitzant les prerrogatives inherents al seu càrrec únicament per al compliment de les seves funcions.
 • Imparcialitat: L’adhesió a les pròpies idees i a les del partit no ha d’impedir que el
  polític jutgi amb objectivitat, d’acord amb els seus criteris ètics.
 • Professionalitat: Consisteix en desenvolupar la professió amb dedicació, capacitat,
  eficàcia i rapidesa, tenint cura de la seva formació intel·lectual i el desenvolupament
  de les seves capacitats, així com la seva actualització.
 • Transparència: Rau en facilitar l’accés dels ciutadans, sense barreres ni
  discriminacions, a les informacions que constin en poder del polític, en el del seu
  partit o en el de l’ens consistorial en què desenvolupi la seva activitat, quan siguin
  d’interès per als ciutadans per a la defensa dels seus drets i llibertats, incloent la
  informació sobre la pròpia activitat del polític, d’acord amb el que indiquen les lleis i
  reglaments.
 • Exemplaritat: Volem ser referents en les maneres de fer del dia a dia, amb
  coherència amb allò que creiem i defensem.

 

Aquest codi ètic té un valor orientador i es proposa estimular bones pràctiques, per
enfortir, d’aquesta manera, la vida democràtica i prestigiar, novament, el compromís i la
vocació política. Aquest codi s’inspira en l’esperit i la lletra de la Declaració Universal dels
Drets humans (10/12/1948).
L’elaboració d’aquest Codi Ètic i de Transparència és fruit del compromís que vam
adquirir en la conformació de la candidatura municipal, acordat el 5/4/2019, deixant palesa
la nostra voluntat amb les masnovines i masnovins, en la tasca de representació ciutadana per tal d’avançar en la regeneració democràtica com a eina essencial per recuperar la credibilitat en la política.
Lògicament, aquest Codi ètic haurà de ser revisat periòdicament modificant-lo si cal per
respondre a les necessitats de cada moment social i polític.

I. LES RELACIONS AMB LA CIUTADANIA I LES ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL

1. Tenim el deure de correspondre a la confiança que els ciutadans dipositen en nosaltres mitjançant el sufragi universal, defensant el projecte pel qual hem estat escollits.

2. Tenim el deure de considerar les interpel·lacions cíviques i polítiques que ens puguin fer de la nostra actuació i de la nostra integritat. Hem de respondre de les nostres accions públiques i assumir les responsabilitats que se’n derivin.

3. Tenim l’obligació d’escoltar les parts implicades en un problema, d’assessorar-nos amb els experts i de comunicar la nostra decisió enraonadament al conjunt de la societat.

4. Hem de tenir en compte els moviments i les vindicacions que neixen de la societat civil i les associacions que emergeixen del seu si, sense ànim d’emprar-les per a les nostres finalitats partidistes.

5. Tenim el deure de respectar l’autonomia de les organitzacions de la societat civil i
mantenir la màxima imparcialitat en la relació que establim amb elles.

II. LA RELACIÓ ENTRE POLÍTICS

Les relacions entre els polítics han de guiar-se pel respecte i per la cura en l’ús del
llenguatge. La discrepància ideològica, base de la societat democràtica, no s’ha de traduir en manca de respecte mutu. El respecte a la dignitat de la persona és la base de l’exercici
democràtic i és, per això, el seu fonament inalienable.
És una part consubstancial de la vida democràtica l’exposició pública dels projectes i la
discussió de les millors opcions per fer progressar el país. Per això la relació entre les
diverses forces polítiques, tan necessària per a la bona salut democràtica d’una societat, ha de regular-se sempre des de l’esperit del diàleg, el joc net i la veracitat.

 

6. Hem de procurar un acord en els temes d’interès general, escoltant-nos mútuament i
cercant l’aproximació entre les forces que representem.

7. Tenim la responsabilitat de presentar raonadament les nostres propostes, essent sensibles
a les interpel·lacions que posin en entredit una determinada acció política.

8. Hem de respectar-nos mútuament la vida privada, les creences i els estils de vida
personals i no utilitzar l’esfera privada com a argument en el debat públic.

III. POLÍTICS AMB RESPONSABILITATS EXECUTIVES EN L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament és una entitat al servei de la ciutadania. Per això no pot estar regit per
interessos partidistes o arbitraris. Atès que la seva legitimitat s’arrela en el substrat
democràtic, ha de determinar les seves accions sempre en funció de l‘interès comú.

 

9. Els polítics amb responsabilitats executives tenim el deure d’explicar les nostres prioritats i l’obligació de retre comptes de la nostra activitat, informant de manera transparent les nostres accions.

10. Hem de vetllar pel bon ús dels béns públics i no podem beneficiar-nos del càrrec per
tenir privilegis a títol personal, familiar o de partit.

11. Hem de ser especialment curosos amb la gestió dels recursos públics, orientant-ne la
seva pràctica pels valors de l’eficiència, l’equitat i l’eficàcia.

12. Els polítics amb responsabilitats executives hem d’harmonitzar el respecte a l’autonomia professional dels tècnics de la funció pública amb l’exercici d’un bon lideratge, basat en la confiança mútua.

13. A l’hora de prendre decisions rellevants, cal que consultem tots els actors implicats i ens assessorem.

14. En l’adjudicació de projectes, concursos públics o subvencions, haurem de ser el més
ponderats i imparcials possibles.

15. En el traspàs de competències, prevaldrà la transparència, l’esperit de col·laboració i
l’eficiència.

IV. LA RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

El nou entorn en el qual s’exercita i s’escenifica la vida política és, de manera creixent,
l’entorn creat pels mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació. La interdependència que existeix entre l’esfera política i l’esfera mediàtica exigeix una
interacció responsable per tal que els ciutadans puguin estar informats amb veracitat i els
polítics puguin comunicar les seves propostes.
La relació entre els polítics i els professionals de la comunicació ha d’estar presidida, en tot moment, pel respecte a l’autonomia de cada esfera, a la vegada que els polítics han de poder expressar les seves propostes i els seus projectes a través dels mitjans de  comunicació.

 

16. Tenim el deure d’informar de les nostres propostes i decisions i posar-les en coneixement de la ciutadania a través dels mitjans de comunicació.

17. Respectarem la legítima autonomia professional dels mitjans de comunicació, sense
pressionar, interferir ni coaccionar les seves pràctiques.

18. A l’hora de comunicar les nostres propostes i decisions a través dels mitjans de
comunicació, farem un ús educat de la paraula, evitant, en tot moment la demagògia, la
manipulació i la falsedat.

19. Tenim el deure d’informar de les qüestions d’interès general.

20. Tenim el deure de rectificar si la informació que hem transmès no s’adequa a la realitat.

V. LA RELACIÓ ENTRE ELS POLÍTICS I ELS PARTITS

Les democràcies representatives s’organitzen, fonamentalment, a través de partits polítics.
Si la qualitat d’una democràcia exigeix polítics respectuosos amb els valors democràtics,
òbviament aquests també són exigibles als partits polítics tant en la seva vida interna com en les seves relacions externes.
El polític podrà manifestar lliurement la seva opinió dins dels òrgans de la coalició i, si
s’escau, expressarà la seva discrepància amb les directrius i les línies d’actuació de la pròpia coalició a través dels canals que el partit tingui establerts i, si cal, a través dels mitjans de comunicació i dels tribunals de justícia.

21. Serem lleials a la coalició; lleialtat, en tot cas, no exempta del lliure exercici de la
crítica.

22. Tenim el deure de respectar el Codi deontològic que regula l’actuació dels membres del partit així com els seus estatuts, si s’escau.

23. Col·laborarem amb els òrgans de govern de la coalició per promoure entre els seus
membres, especialment el jovent, els valors i principis ètics que fan possible el ple
desenvolupament de l’exercici democràtic.

24. Si som coneixedors de males pràctiques en el si de la coalició, com la corrupció o la
prevaricació, hem de revelar-ho als òrgans competents i, si s’escau, als òrgans judicials.

VI. LA RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

La separació de poders és un principi de la democràcia representativa. Les dues esferes
(executiva i judicial) són autònomes i han de ser respectuoses mútuament entre elles.

25. Tenim l’obligació de preservar l’autonomia de l’administració de justícia per damunt
dels propis interessos i dels de partit sense perjudici de l’exercici lliure de la crítica.

26. Tenim el deure de denunciar davant de la justícia les il·legalitats que coneguem en
l’exercici de la nostra activitat política.